Zásady ochrany soukromých údajů Služby

1. ÚVOD

1.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů ("Zásady ochrany osobních údajů") se uplatňují na údaje shromažďované prostřednictvím Služby.

1.2. Termíny používané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů psané velkým písmenem mají význam, který jim byl přidělen v Podmínkách používání Služby ("Podmínky").

2. OSOBNÍ ÚDAJE

2.1. Správcem osobních údajů uživatelů je Organizátor. Pořadatel může svěřit zpracování osobních údajů jinému subjektu, v souladu s právními předpisy.

2.2. Každý Uživatel může od Organizátora kdykoliv požadovat doplnění, změnu nebo odstranění údajů. Podání požadavku odstranění údajů se rovná požadavku uzavření Účtu takovéhoto Uživatele, v souladu s odst. 3.11 Podmínek. Organizátor může dále zpracovávat osobní údaje takového Uživatele výhradně v rozsahu přípustném platnými právními předpisy.

2.3. Veškeré osobní údaje zpřístupňované Organizátorovi zůstávají důvěrné. Organizátor zpřístupňuje takové osobní údaje třetím osobám (včetně orgánů příslušných úřadů) se souhlasem Uživatele, kterého se údaje týkají, nebo v případě a v rozsahu, ve kterém je Organizátor povinen zpřístupnit údaje jiným osobám v souladu s právními předpisy.

2.4. Organizátor zajišťuje bezpečnost osobních údajů Uživatelů díky použití příslušných prostředků (včetně technických) zabraňujících zpracování údajů neoprávněným způsobem nebo zničení a poškození takovýchto údajů.

22.5. Organizátor může ve Službě zveřejňovat výsledky rozehrání v jednotlivých hrách, využívat k tomu pseudonym (nick) určený uživatelem, v souladu s odst. 3.6 Podmínek.

2.6. Veškeré otázky spojené se zpracováním osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů směřujte na adresu: management@sgbg.co.uk

3. SOUBORY „COOKIE“

3.1. Organizátor používá tzv. soubory „cookie“ ("soubory Cookie") ukládané na koncovém zařízení (např. počítači), které používá daný uživatel. Soubory cookie mají formu malých souborů, především textového charakteru. Díky souborům cookie shromažďuje Organizátor statistické údaje Služby (včetně např. anonymizovaných informací o způsobu a frekvenci využívání Služby), což umožňuje např. rozvoj funkcí Služby v souladu s preferencemi Uživatelů. Soubory Cookie umožňují také udržování relace Uživatele, což umožňuje zamezit nutnosti opětovného přihlašování při používání jednotlivých sekcí Služby.

3.2. Soubory cookie neobsahují žádné údaje umožňující určit identitu uživatele.

3.3. Soubory cookie neovlivňují činnost koncového zařízení, které uživatel využívá. Využívání souborů cookie Organizátorem nemění nastavení takovéhoto zařízení ani na něm využívaného softwaru.

3.4. Zpravidla Organizátor používá dva druhy souborů cookie: „dočasné“ (session cookies - - dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele, do opuštění stránky Služby nebo uzavření prohlížeče) a „trvalé“ (persistent cookies - - stálé soubory, uložené po období uvedené v jejich parametrech nebo do okamžiku jejich odstranění Uživatelem z jeho koncového zařízení).

3.5. Omezení používání souborů cookie (např. prostřednictvím změny nastavení koncového zařízení, které uživatel používá) může výrazně omezit některé funkce aplikace.

4. OSTATNÍ ÚDAJE, ANONYMIZOVANÉ ÚDAJE

4.1. Nezávisle na údajích uvedených v odst. 2.2 může Organizátor shromažďovat údaje, které nejsou osobními údaji, jako jsou záznam chatů vedených v rámci Služby, IP číslo zařízení, ze kterého se Uživatel přihlašuje, unikátní číslo takovéhoto zařízení, údaje webových stránek, ze kterých došlo k vstupu na stránku Služby a jiné podobné údaje, jejichž používání souvisí se zajištěním správného provozu Služby nebo s rozvojem jejich funkcí.

4.2. Organizátor může pro zlepšení kvality podslužeb a funkcí Služby využívat údaje Uživatelů anonymního charakteru, jako je pohlaví, věk, místo bydliště, výsledky dosahované ve hrách atd. Takovéto údaje budou shromažďovány způsobem znemožňujícím identifikování identity daného Uživatele.