Polityka prywatności Serwisu

1. WSTĘP

1.1. Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") ma zastosowanie do danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu.

1.2. Wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności terminy pisane dużą literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Korzystania z Serwisu ("Regulamin").

2. DANE OSOBOWE

2.1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, zgodnie z przepisami prawa.

2.2. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie żądać od Organizatora uzupełnienia, zmiany lub usunięcia danych. Złożenie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z żądaniem zamknięcia Konta takiego Użytkownika, zgodnie z ust. 3.11 Regulaminu. Organizator może dalej przetwarzać dane osobowe takiego Użytkownika wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.

2.3. Wszelkie dane osobowe udostępniane Organizatorowi są zachowane w poufności. Organizator udostępnia takie dane osobom trzecim (w tym organom odpowiednich władz) za zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą, lub w przypadku i w zakresie, w którym Organizator jest zobowiązany udostępnić dane innym osobom zgodnie z przepisami prawa.

2.4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownikom dzięki zastosowaniu odpowiednich środków (w tym technicznych) zapobiegających przetwarzaniu danych w sposób nieuprawniony lub zniszczeniu i uszkodzeniu takich danych.

22.5. Organizator może publikować w Serwisie wyniki rozgrywek w poszczególnych grach, wykorzystując w tym celu pseudonim (nick) ustalony przez Użytkownika, zgodnie z ust. 3.6 Regulaminu.

2.6. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych i Polityką Prywatności, uprzejmie prosimy kierować na adres: management@sgbg.co.uk

3. PLIKI "COOKIE"

3.1. Organizator korzysta z tzw. plików "cookie" ("Pliki Cookie") zapisywanych na urządzeniu końcowym (np. komputerze), z którego korzysta dany Użytkownik. Pliki Cookie mają formę niewielkich plików, przede wszystkim o charakterze tekstowym. Dzięki Plikom Cookie, Organizator zbiera dane statystyczne Serwisu (w tym np. zanonimizowane informacje o sposobie i częstotliwości korzystania z Serwisu), co umożliwia m.in. rozwój funkcjonalności Serwisu zgodnie z preferencjami Użytkowników. Pliki Cookie umożliwiają również utrzymanie sesji Użytkownika, co pozwala uniknąć konieczności ponownego logowania się przy korzystaniu z poszczególnych sekcji Serwisu.

3.2. Pliki Cookie nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację tożsamości Użytkownika.

3.3. Pliki Cookie nie wpływają na funkcjonowanie urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik. Wykorzystywanie Plików Cookie przez Organizatora nie zmienia ustawień takiego urządzenia ani oprogramowania w nim wykorzystywanego.

3.4. Co do zasady, Organizator wykorzystuje dwa rodzaje Plików Cookie: "sesyjne" (session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu lub zamknięcia przeglądarki) oraz "stałe" (persistent cookies - pliki stałe, przechowywane przez okres wskazany w ich parametrach lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika z jego urządzenia końcowego).

3.5. Ograniczenia stosowania Plików Cookie (np. poprzez zmianę ustawień urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik) mogą znacząco ograniczyć niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. POZOSTAŁE DANE, DANE ZANONIMIZOWANE

4.1. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 2.2, Organizator może zbierać dane nie stanowiące danych osobowych, takie jak zapisy czatów prowadzonych w ramach Serwisu, numer IP urządzenia, z którego loguje się Użytkownik, unikalny numer takiego urządzenia, danych strony internetowej, z której nastąpiło wejście na stronę Serwisu i innych podobnych danych, których wykorzystywanie jest związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub z rozwojem jego funkcjonalności.

4.2. Organizator może w celu poprawiania jakości usług i funkcjonalności Serwisu wykorzystywać dane Użytkowników o charakterze anonimowym, takie jak płeć, wiek, miejscowość zamieszkania, wyniki osiągane w grach itd. Dane takie będą gromadzone w sposób, który uniemożliwi zidentyfikowanie tożsamości danego Użytkownika.