Podmínky využívání aplikace

1. ÚVOD

1.1. Tyto Podmínky ("Podmínky") určují práva a povinnosti uživatelů služby ("Uživatelé" a "Služba") a Operátora služby, který poskytuje Uživatelům přístup k platebním službám pro hry zábavního charakteru za podmínek definovaných v těchto Podmínkách a v právních předpisech.

1.2. Pro využívání podslužeb dostupných v rámci Služby je Uživatel povinen instalovat si aplikaci umožňující využívání her a registrovat se ve Službě, tedy vytvořit si individuální Uživatelský účet („Účet”). Aplikace je dostupná bezplatně.

1.3. Založení Účtu znamená, že Uživatel přijal Podmínky a zavázal se využívat Službu v souladu s jejich ustanoveními, a také, že přijal Zásady ochrany osobních údajů Organizátora („Zásady ochrany“) a souhlasil se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu shodném s Nařízením GDPR Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.4. Přijetí Podmínek používání Uživatelem znamená souhlas Uživatele s tím, aby Organizátor zasílal zprávy prostřednictvím e-mailu a PUSH oznámení na mobilní zařízení, obsahujících např. informace o změně Podmínek, podstatná vyrozumění od Pořadatele a jiné informace spojené s provozem Služby, novými funkcemi, technickými odstávkami atd. Uživatel může kdykoliv upustit od dalšího dostávání takovýchto zpráv. Organizátor nezpřístupní adresy elektronické pošty Uživatelů jiným subjektům, leda by to bylo se souhlasem daného uživatele.

1.5. V případě zavedení změn do Podmínek bude Organizátor informovat Uživatele o výše uvedené skutečnosti umístěním obsahu změněných Podmínek ve Službě. Uživatel může využívat Službu pod podmínkou přijetí Podmínek v novém znění.

1.6. Názvy kapitol Podmínek byly zavedeny výhradně pro usnadnění používání Podmínek a nemají závazný charakter.

1.7. Tyto podmínky zohledňují obsah Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ORGANIZÁTOREM

2.1. Pořadatel poskytuje registrovaným uživatelům služby spočívající v umožnění účasti na nekomerčních zábavných hrách zpřístupněných v rámci portálu. Některé z funkcí portálu jsou dostupné pro uživatele, na jejichž účtu je připsán odpovídající počet virtuálních bodů („Body”).

2.2. Cílem Služby je výhradně umožnit Uživatelům účastnit se her zpřístupňovaných ve Službě a publikování obsahu v rámci Služby, pokud bude takováto funkce Organizátorem zpřístupněna.

2.3. Účastníci nemohou využívat Účet nebo Službu k jakýmkoliv jiným účelům, včetně těch spojených s činností vykonávanou Uživateli pro výdělečné účely. Především není povolenou využívat Službu k rozesílání zpráv obsahujících obchodní informace jiným Uživatelům.

2.4. Organizátor si vyhrazuje, že účast v jakékoliv hře zpřístupňované v rámci Služby, se nepojí s tím, že by Uživatel mohl získat jakoukoliv peněžitou nebo věcnou výhru, s ohledem na zábavní charakter nabízených her, a na to, že jediným cílem je zábava a morální uspokojení získané dosažením vyššího místa v žebříčku.

2.5. Organizátor si vyhrazuje možnost úprav funkcí Služby, včetně zavedení nových funkcí (dostupných bezplatně nebo výměnou za odpovídající počet Bodů). Organizátor má také právo stáhnout nebo upravit hry, především, když jde o opodstatněné požadavky právní nebo technické podstaty.

2.6. V případě, že se ve Službě objeví chyba, měli by Uživatelé hlásit tuto okolnost Organizátorovi zasláním zprávy obsahující popis chyby na adresu: napsat e-mail.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Pro registraci ve Službě a založení Účtu je nutné vyplnit registrační formulář dostupný ve Službě. Při registraci ve Službě Uživatel potvrzuje, že (i) dosáhl 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům nebo že (ii) dosáhl 13 let a registruje se ve Službě se souhlasem zákonného zástupce. Při provádění registrace Uživatel navíc potvrzuje, že všechny údaje uvedené během registrace jsou správné a kompletní. Účet je založen v okamžiku aktivování Účtu.

3.2. Po provedení registrace je za účelem zajištění přístupu ke všem funkcím Služby Uživatel povinen ověřit svou e-mailovou adresu a telefonní číslo v souladu s pokyny zaslanými Uživateli po potvrzení správnosti údajů Uživatelem. V případě uvedení neúplných údajů nebo neprovedení činností uvedených v předchozí větě, nebude účet plně aktivován.

3.3. Organizátor, v případě zjištění nesprávnosti nebo neúplnosti údajů uvedených Uživatelem v okamžiku registrace, může uzavřít Účet takovéhoto Uživatele. Organizátor je také oprávněn uzavřít Účet Uživatele, pokud Uživatel neověří e-mailovou adresu a telefon, shodně s odst. 3.2 výše, ve lhůtě tří měsíců od provedení registrace ve Službě.

3.4. Každý Uživatel může používat více Účtů s výhradou, že pro registraci více Účtů, než jednoho, je Uživatel povinen použít pro každý účet jiné telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.5. Uživatel je povinen samostatně zakládat a osobně využívat Účet. V případě, že Organizátor určí (např. na základě ověření IP adresy nebo unikátního čísla zařízení, ze kterého se provádí přihlašování k účtu) porušení ustanovení tohoto odstavce, uplatňuje se odst. 3.13 Podmínek.

3.6. Uživatel zakládající účet si vybírá pseudonym (tzv. nick) používaný k přihlašování se k účtu. Uživatel zajistí, že vybraný pseudonym nebude mít urážlivý charakter, jeho název nebude mít za cíl vydávat se za jiné uživatele, ani nebude obsahovat předpisy zakázaný obsah. Pseudonym může být Organizátorem ve Službě využíván např. v žebříčcích Uživatelů - účastníků dané hry a v profilu daného Uživatele dostupným pro jiné Uživatele.

3.7. Organizátor zpřístupní každému Uživateli informace o počtu Bodů shromážděných na Účtu daného Uživatele.

3.8. Uživatel zajistí, že Uživatelem určené heslo nezbytné pro používání Účtu, bude známo výhradně Uživateli. Organizátor není povinen uchovávat a zpřístupňovat Uživateli přístupové heslo nastavené Uživatelem. Uživatelé souhlasí, že ztráta hesla může vést ke ztrátě možnosti pokračovat v používání jeho Účtu daným Uživatelem.

3.9. Služba a v ní zpřístupněné hry jsou bez virů a škodlivého softwaru. Bezpečnost Organizátorem zpřístupňovaného softwaru byla zajištěna digitálním podpisem, který zaručuje odpovídající úroveň zabezpečení nabízených her. Uživatel je povinen využívat Službu za dodržování pravidel bezpečného používání internetu.

3.10. Organizátor nijak nezodpovídá za získání přístupu k Účtu třetí osobou a za veškeré nároky Uživatele vůči Organizátorovi za škody spojené s využíváním Účtu jinými osobami. Uživatel nese výhradní zodpovědnost za úkony učiněné s pomocí přístupového hesla k Účtu.

3.11. Uživatel může Účet kdykoliv uzavřít, bez udání příčiny. Pro uzavření účtu Uživatel zašle z e-mailové adresy přiřazené k danému Účtu elektronickou zprávu obsahující jednoznačně formulovaný požadavek uzavření Účtu. Organizátor může uzavřít Účet v případě definovaném v odst. 3.13 Podmínek a v případě, kdy se daný Uživatel nepřihlásil ke svému Účtu po dobu jednoho roku.

3.12. V okamžiku uzavření Účtu Body připsané k takovémuto Účtu expirují a Uživatel nemá vůči Organizátorovi žádné nároky spojené s takovýmito Body.

3.13. V případě, že Uživatel poruší ustanovení Podmínek, je Organizátor, nezávisle na jiných mu na z právních předpisů a Podmínek vyplývajících přináležejících oprávněních, oprávněn podle vlastního uvážení k (i) dočasnému pozastavení účtu daného uživatele, což se rovná dočasné nemožnosti používat Účet takovýmto Uživatelem do okamžiku obnovení všech funkcí Účtu Organizátorem, (ii) uzavření účtu takovéhoto Uživatele (včetně, v opodstatněných případech, zavedení blokování přístupu do Služby ze zařízení, které uživatel používal).

3.14. Organizátor si vyhrazuje možnost odmítnout registraci nového Účtu Uživatelem, jehož předchozí Účet byl uzavřen v souladu s ustanoveními tohoto odstavce. V případě, kdy Organizátor zablokoval přístup do Služby ze zařízení, které používal Uživatel uvedený v odst. 3.13, může Organizátor odmítnout registraci účtu otevíraného s pomocí takovéhoto zařízení.

4. BODY

4.1. Uživatelé mohou bezplatně obdržet Body od Organizátora, za podmínek určených Organizátorem. Využívání všech funkcí Služby a využívání Bodů v rámci takovýchto funkcí je možné pod podmínkou, že si Uživatel zakoupil službu časově omezeného přístupu k Bodům, v souladu s odst. 7.1..

4.2. Nezávisle na oprávněních Organizátora vyplývajících z odst. 3.13 je Organizátor oprávněn zrušit veškeré služby, včetně Bodů přiřazených k dané službě, které byly získány daným Uživatelem za porušení těchto Podmínek, takový Uživatel pak nemá žádné nároky vůči Organizátorovi spojené se zrušenými službami a/nebo Body.

4.3. Body připsané k Účtu Uživatele slouží výhradně k tvorbě žebříčků Uživatelů ve Službě, nemají peněžitou ani věcnou hodnotu a nepodléhají výměně na peněžité ani věcné prostředky. S výhradou odlišných ustanovení Podmínek Body představují výhradní vlastnictví Organizátora, a jejich nabytí se rovná výhradně nabytí časově omezeného oprávnění na používání funkcí Služby za podmínek definovaných v Podmínkách.

5. ÚČAST V HRÁCH

5.1. Účastí v dané hře dostupné ve Službě Uživatel potvrzuje, že se seznámil s pravidly takovéto hry, pravidly účasti a se zásadami využívání Bodů, které mohou být nezbytné pro zapojení se do hry. Organizátor umístí výše uvedené informace týkající se her ve Službě, v části věnované dané hře.

5.2. Uživatel se zavazuje osobně a samostatně účasnit her dostupných ve Službě a účastnit se jich poctivě, s vyloučením možnosti použití jakýchkoliv prostředků, včetně technických (např. pomocí využívání příslušného softwaru), které by mohly mít vliv na výsledek dané hry. Uživatel nemůže nabízet jiným uživatelům jakékoliv výhody výměnou za to, že učiní konkrétní aktivity spojené se Službou a hrami, dohodnout průběh hry s jinými uživateli ani ovlivňovat jednání jiných uživatelů jiným způsobem (např. hrozbami).

5.3. V případě Uživatelů, kterým právní předpisy umožňují odstoupení od smlouvy uzavírané mimo sídlo podnikatele - obchodního partnera Uživatele, jsou Uživatelé oprávněni k bezplatnému odstoupení od smlouvy uzavřené s Organizátorem ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření zasláním jednoznačného prohlášení Organizátorovi o odstoupení na adresu: napsat e-mail. Uživatelé mohou využívat Body přímo po nákupu služby přístupu, což vylučuje možnost odstoupení od zakoupení služby.

5.4. Při účasti ve hrách Uživatelé berou na vědomí, že služby nabízené Organizátorem mají zábavní charakter a souhlasí se zodpovědným využíváním těchto služeb. Uživatelé by především neměli trávit využíváním Služby nadměrné množství času nebo zanedbávat své povinnosti v důsledku přehnaného používání her. Uživatelé používají Službu na vlastní riziko.

5.5. Je zakázána dohoda mezi uživateli spočívající např. ve vzájemném zpřístupňování zakrytých karet, k čemuž se používají různé druhy komunikačních prostředků (např. telefon, Skype, apod.). Také je zakázáno účelové prohrávání bodů, aby byly převedeny protivníkovi (chip dumping). Jako potírání výskytu výše uvedených postupů jsou vybrané kategorie her (např. Poker Room) průběžně přihlašovány a trvale monitorovány Organizátorem. V případě podezření na výskyt (nebo pokus o učinění) takovéhoto jednání má Organizátor právo, bez ohledu na jejich výsledek, na pozastavení nebo uzavření Účtu Uživatele/ů (včetně, v opodstatněných případech, zavedení blokování přístupu k Službě ze zařízení, které Uživatel nepoužíval).

6. VYJÁDŘENÍ UŽIVATELŮ

6.1. Organizátor může Uživateli umožnit zveřejňovat v Službě komentáře a výměnu zpráv mezi Uživateli.

6.2. Každý Uživatel je oprávněn zveřejnit v rámci Služby, i v rámci funkce tzv. chatu zpřístupněného ve Službě, takový obsah, který je shodný s obecně přijatými obyčeji. Není povoleno zveřejňovat obsah nelegálního charakteru a/nebo jehož zveřejnění může narušit osobní statky a práva na duševní vlastnictví jiných osob (včetně Organizátora).

6.3. Také není povoleno jakoukoliv formou zveřejňovat obsah, který (i) podle názoru Organizátora může mít přímý nebo nepřímý vliv na narušení pořádku a/nebo tvorbu negativní image Služby (narušení atmosféry), (ii) jsou vulgární a/nebo urážlivé ve vztahu k ostatním Uživatelům a/nebo Organizátorovi a/nebo jeho zaměstnancům (urážlivá vyjádření), (iii) jsou reklamou nebo obchodní nabídkou vztahující se k využívání Služby pro výdělečné účely (obchodní nabídky), (iv) mají za cíl obtěžování jiných Uživatelů za účelem získání bodů (žádání o body).

6.4. Organizátor nezodpovídá za vyjádření zveřejňovaná nebo zasílaná Uživateli a Uživatelé nemají vůči Organizátorovi žádné nároky v souvislosti s obsahem zpřístupňovaným v rámci Služby jinými Uživateli.

6.5. Organizátor není povinen monitorovat obsah zpřístupňovaný Uživateli v rámci Služby. Informace o veškerém obsahu zveřejněném nebo zasílaném v rámci Služby libovolným Uživatelem narušujícím ustanovení těchto Podmínek zasílejte na adresu napsat e-mail.

7. PLATBY

7.1. Organizátor umožňuje provádění plateb za službu časově omezeného přístupu k Bodům s pomocí různých internetových systémů plateb zajišťujících bezpečnost realizovaných transakcí. Uživatel nakupující službu časově omezeného přístupu k Bodům si vybírá pro něj pohodlnou formu platby a postupuje v souladu s pokyny zobrazenými po výběru takovéto formy platby.

7.2. Organizátor může zpřístupnit nebo stáhnout určité metody platby bez nutnosti změny Podmínek.

7.3. Body Uživatele jsou zapisovány na Účtu takovéhoto Uživatele v okamžiku, kdy Organizátor obdrží potvrzení realizace platby náležející za službu časově omezeného přístupu k Bodům.

7.4. Zakoupená služba časově omezeného přístupu k Bodům je aktivní do okamžiku, kdy Uživatel využije všechny Body dostupné v zakoupené službě, ovšem maximálně po dobu 12 měsíců ode dne zakoupení služby.

7.5. Organizátor si vyhrazuje, že nabytí oprávnění k časově omezenému využívání zpoplatněných funkcí Služby může proběhnout jen prostřednictvím nákupu služby časově omezeného přístupu k Bodům prostřednictvím dostupných systémů plateb. Uživatel nemá možnost získat v Službě jakékoliv ceny umožňující časově omezený přístup k Bodům nebo jinak umožňující využívání funkce Služby vyžadující používání Bodů Uživatelem.

7.6. Organizátor nezodpovídá za prodlení nebo chyby v realizaci jakékoliv platby ležící na straně zprostředkujícího subjektu plateb.

7.7. Další podmínky; EULAs<br> Při používání služeb G2A Pay poskytovaných G2A.COM Limited (dále jako „dodavatel platebních služeb G2A Pay“) pro provedení nákupu v naší Službě, je zodpovědnost za nákup nejdříve předána G2A.COM, než bude doručen vám. Dodavatel platebních služeb G2A Pay přijímá, s naší pomocí, hlavní zodpovědnost za platby a obsluhu plateb zákazníků. Podmínky mezi Dodavatelem platebních služeb G2A Pay a zákazníky využívajícímu služby G2A Pay jsou upravovány samostatnými smlouvami a nepodléhají podmínkám na těchto stránkách. Ve vztahu k zákazníkům realizujícím nákupy prostřednictvím dodavatele platebních služeb G2A Pay (i) se Zásady ochrany osobních údajů Dodavatele platebních služeb G2A Pay uplatňují na všechny platby a je třeba se s nimi seznámit před provedením nákupu, a také (ii) se na všechny platby uplatňují Zásady vracení Dodavatele platebních služeb G2A Pay, leda by dříve byl výrazně informován dodavatel. Kromě toho nákup některých produktů může po kupujícím vyžadovat souhlas koncového uživatele s jednou nebo více licenčních smluv (nebo „EULA“), které MOHOU zahrnovat další podmínky stanovené dodavatelem produktů, a ne námi nebo Dodavatelem platebních služeb G3A Pay. Budete vázání každou smlouvou EULA, se kterou budete sousedit. My a/nebo subjekty, které prodávají produkty v naší Službě s pomocí služeb G2A Pay, zodpovídáme především za záruční služby, technické služby, služby spojené s údržbou nebo podporu pro tyto produkty. My a/nebo subjekty prodávající produkty v naší Službě jsou vůči Uživatelům zodpovědné především za veškeré závazky spojené s realizací objednávek a smlouvy EULA uzavřené koncovým zákazníkem. Dodavatel platebních služeb G2A Pany je především zodpovědný za usnadnění platby. Berete na sebe zodpovědnost za veškeré poplatky, daně a nebo náklady spojené s nákupem a dodáním předmětů vyplývající z poplatků uložených v rámci vašich vztahů s dodavateli platebních služeb nebo cel a daní uložených místními celními úředníky nebo jinými regulačními orgány. V případě otázek nebo sporů ohledně obsluhy zákazníků nás můžete kontaktovat pomocí e-mailu: napsat e-mail. Otázky týkající se plateb prováděných prostřednictvím Dodavatele platebních služeb G2A Pay směřujte na adresu: support@g2a.com. V rámci možností budeme s vámi a/nebo všemi uživateli prodávajícími na našich webových stránkách spolupracovat, abychom vyřešili všechny spory vyplývající z nákupu.

8. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje Uživatelé jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními Zásad ochrany osobních údajů.

9. REKLAMACE

9.1. Uživatel může podávat reklamace týkající se fungování Služby. Reklamace by měly být hlášeny elektronickou cestou, s využitím adresy elektronické pošty Uživatele uvedené během procesu registrace Účtu na adresu napsat e-mail.

9.2. Organizátor posoudí reklamace neprodleně, ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne obdržení správně podané reklamace.

9.3. Pořadatel vyrozumí uživatele o způsobu posouzení reklamace zasláním příslušné zprávy na adresu elektronické pošty tohoto Uživatele.

9.4. Uživatel souhlasí s přístupem Organizátora k údajům Uživatele a jiným informacím shromážděným v rámci Účtu Uživatele pro potřeby posouzení reklamace vznesené Uživatelem.

10. TECHNICKÉ POŽADAVKY

10.1. Organizátor neposkytuje služby přístupu k internetu. Pro zajištění přístupu je Službě a její správné fungování je každý uživatel povinen sám zajistit: (i) přístup k internetu, (ii) software nezbytný pro prohlížení obsahu internetu v co možná nejnovější verzi.

10.2. Uživatel se zavazuje nepoužívat software nebo hardware, který by mohl ovlivnit fungování Služby, jejich libovolných částí, zabezpečení Služby nebo takový, který by Uživateli umožňoval skrýt údaje identifikující IP číslo počítače, který Uživatel používá (např. tzv. proxy servery).

11. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

11.1. Umístěním jakéhokoliv obsahu v Službě, který má charakter díla, Uživatel potvrzuje, že je oprávněn k zveřejnění takovéhoto obsahu a poskytuje Organizátorovi licenci na kopírování takovéhoto obsahu, jeho šíření a veřejnou prezentaci ve Službě nebo materiálech týkajících se Služby. Organizátor je kromě toho oprávněn provádět úpravy a adaptace výše uvedeného obsahu a používat jejich zpracování a vyhotovovat taková zpracování. Uživatelé se zavazují nevyužívat osobní autorská práva týkající se výše uvedeného obsahu a souhlasí s jeho zveřejněním Organizátorem v rámci Služby bez nutnosti uvádění daného Uživatele jako jeho autora.

11.2. Obsah a jednotlivé prvky Služby, včetně obchodních známek a jiných označení používaných v rámci Služby, představují předmět výhradních práv Organizátora. Uživatelé nejsou oprávněni kopírovat a šířit součásti Služby nebo je využívat jakýmkoliv jiným způsobem, než je používání her zpřístupněných v Službě a jiných funkcí Služby shodně s těmito Podmínkami. Nezávisle na ustanovení odst. 3.13 v případě porušení tohoto ustanovení Uživatel podléhá zodpovědnosti za porušení práv na duševní vlastnictví podle pravidel vyplývajících z uplatňovaných právních předpisů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Organizátor nezodpovídá za přestávky v poskytování služeb subjekty poskytujícími telekomunikační služby, nemožnost nabytí služby časově omezeného přístupu k Bodům v souvislosti s poruchou telekomunikační sítě, napájením atd., jednání a opomenutí třetích osob a za jiná narušení nebo komplikace v Službě nezaviněná Organizátorem, včetně případů vyšší moci.

12.2. Organizátor může po předchozím vyrozumění Uživatelů (např. formou informace zveřejněné s předstihem) pozastavit provoz Služby, např. za účelem provedení aktualizace softwaru, prohlídky nebo údržby Služby nebo techniky využívané k jejímu šíření nebo z jiných, opodstatněných příčin..

12.3. Každý Uživatel je povinen kontrolovat si právní možnosti používání Služby v souladu s právními předpisy, které se na takovéhoto Uživatele uplatňují.

12.4. Výhradním zdrojem práv a povinností Uživatele a Organizátora jsou tyto Podmínky a bezpodmínečně závazné právní předpisy.

12.5. Veškeré spory spojené s používáním Služby budou řešeny soudem příslušným k sídlu Organizátora.