Regulamin korzystania z Serwisu

1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin") określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu ("Użytkownicy" oraz "Serwis") oraz Operatora Serwisu, który świadczy na rzecz Użytkowników dostęp do usług płatniczych dla gier o charakterze rozrywkowym na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa.

1.2. W celu korzystania z usług dostępnych na Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do instalacji aplikacji umożliwiającej korzystanie z gier oraz rejestracji w Serwisie, tj. założenia indywidualnego konta Użytkownika („Konto”). Aplikacja jest udostępniana nieodpłatnie.

1.3. Założenie Konta oznacza, że Użytkownik zaakceptował Regulamin i zobowiązał się do korzystania z Serwisu zgodnie z jego postanowieniami, a także, że zaakceptował politykę prywatności Organizatora („Polityka Prywatności”) i wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem RODO Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.4. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza zgodę Użytkownika na przesyłanie przez Organizatora wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem powiadomień PUSH na urządzeniu mobilnym, zawierających np. informacje o zmianie Regulaminu, istotne powiadomienia od Organizatora oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, nowymi funkcjonalnościami, przerwami technicznymi itd. W każdej chwili, Użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania takich wiadomości. Organizator nie udostępni adresów poczty elektronicznej Użytkowników innym podmiotom, chyba że za zgodą danego Użytkownika.

1.5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator zawiadomi Użytkownika o powyższym fakcie zamieszczając treść zmienionego Regulaminu w Serwisie. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.

1.6. Tytuły rozdziałów Regulaminu zostały wprowadzone wyłącznie dla ułatwienia korzystania z Regulaminu i nie mają charakteru wiążącego.

1.7. Niniejszy Regulamin uwzględnia treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZATORA

2.1. Organizator świadczy na rzecz zarejestrowanych Użytkowników usługi polegające na umożliwieniu uczestnictwa w niekomercyjnych grach rozrywkowych udostępnionych w ramach Serwisu. Niektóre z funkcji Serwisu są dostępne dla Użytkowników, na których Koncie zapisana jest odpowiednia liczba wirtualnych punktów („Punkty”).

2.2. Celem Serwisu jest wyłącznie umożliwienie Użytkownikom uczestnictwa w grach udostępnionych w Serwisie oraz publikowania treści w ramach Serwisu, o ile taka funkcjonalność zostanie udostępniona przez Organizatora.

2.3. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać Konta lub Serwisu w jakichkolwiek innych celach, w tym związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkowników lub celach zarobkowych. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania wiadomości zawierających informacje handlowe do innych Użytkowników.

2.4. Organizator zastrzega, że udział w jakiejkolwiek grze udostępnianej w ramach Serwisu nie wiąże się z możliwością uzyskania przez Użytkownika jakiejkolwiek wygranej pieniężnej lub rzeczowej, z racji na rozrywkowy charakter oferowanych gier, a jedynym celem jest rozrywka i satysfakcja moralna uzyskiwana przez osiągnięcie wyższego miejsca w rankingu.

2.5. Organizator zastrzega możliwość modyfikowania funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzania nowych funkcjonalności (dostępnych nieodpłatnie lub w zamian za odpowiednią liczbę Punktów). Organizator ma również prawo do wycofania lub modyfikacji gier, w szczególności gdy jest to uzasadnione wymogami natury prawnej lub technicznej.

2.6. W przypadku wystąpienia błędu w Serwisie, Użytkownicy powinni zgłaszać Organizatorowi tę okoliczność, wysyłając wiadomość zawierającą opis błędu na adres: napisz e-mail.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie i założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że (i) ma ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych lub że (ii) ma ukończone 13 lat i dokonuje rejestracji w Serwisie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Dokonując rejestracji, Użytkownik dodatkowo potwierdza, że wszystkie dane podane w czasie rejestracji są poprawne i kompletne. Konto jest założone z chwilą aktywacji Konta.

3.2. Po dokonaniu rejestracji, w celu zapewnienia dostępu do pełnej funkcjonalności serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zweryfikować swój adres e-mail oraz numer telefonu zgodnie z instrukcjami przesłanymi Użytkownikowi po zatwierdzeniu przez Użytkownika prawidłowości danych. W przypadku podania niepełnych danych lub nie dokonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Konto nie zostanie w pełni aktywowane.

3.3. Organizator, w przypadku stwierdzenia niepoprawności lub niepełności danych podanych przez Użytkownika w chwili rejestracji, może zamknąć Konto takiego Użytkownika. Organizator jest również uprawniony do zamknięcia Konta Użytkownika, o ile Użytkownik nie zweryfikuje adresu e-mail i telefonu, zgodnie z ust. 3.2 powyżej, w terminie trzech miesięcy od dokonania rejestracji w Serwisie.

3.4. Każdy Użytkownik może korzystać z wielu Kont, z zastrzeżeniem, że w celu rejestracji większej liczby Kont niż jedno, Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystania numerów telefonu i adresów e-mail innych dla każdego z Kont.

3.5. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego założenia i osobistego korzystania z Konta. W przypadku ustalenia przez Organizatora (np. na podstawie weryfikacji adresu IP lub unikalnego numeru urządzenia, z którego dokonywane są logowania do Konta) naruszenia postanowienia niniejszego ustępu, zastosowanie ma ust. 3.13 Regulaminu.

3.6. Zakładając Konto Użytkownik dokonuje wyboru pseudonimu (tzw. nick) wykorzystywanego do logowania się do Konta. Użytkownik zapewni, że wybrany pseudonim nie będzie miał obraźliwego charakteru, nie będzie w nazwie miał na celu podszywania się pod innych Użytkowników, ani nie będzie zawierał treści zakazanych przez przepisy. Pseudonim może być wykorzystywany przez Organizatora w Serwisie, np. w rankingach Użytkowników - uczestników danej gry oraz w dostępnym dla innych Użytkowników profilu danego Użytkownika.

3.7. Organizator udostępni każdemu Użytkownikowi informację o liczbie Punktów zgromadzonych na Koncie danego Użytkownika.

3.8. Użytkownik zapewni, że ustalone przez Użytkownika hasło niezbędne do korzystania z Konta będą znane wyłącznie Użytkownikowi. Organizator nie jest zobowiązany do przechowywania i udostępniania Użytkownikowi haseł dostępu ustanowionych przez Użytkownika. Użytkownicy zgadzają się, że utrata hasła może skutkować utratą możliwości kontynuowania korzystania przez danego Użytkownika z jego Konta.

3.9. Serwis oraz udostępnione w nim gry są wolne od wirusów oraz szkodliwego oprogramowania. Bezpieczeństwo udostępnianego przez Organizatora oprogramowania zostało opatrzone podpisem cyfrowym, gwarantującym odpowiedni poziom zabezpieczenia oferowanych gier. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

3.10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z uzyskaniem przez osobę trzecią dostępu do Konta i wszelkie roszczenia Użytkowników wobec Organizatora za szkody związane z wykorzystaniem Konta przez inne osoby. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania podjęte przy wykorzystaniu hasła dostępu do Konta.

3.11. Użytkownik może zamknąć Konto w dowolnym momencie, bez podania przyczyn. W celu zamknięcia Konta, Użytkownik wyśle z adresu e-mail przypisanego do danego Konta wiadomość elektroniczną zawierającą jednoznacznie sformułowane żądanie zamknięcia Konta. Organizator może zamknąć Konto w przypadku określonym w ust. 3.13 Regulaminu oraz w przypadku, gdy dany Użytkownik nie zalogował się do swojego Konta przez okres jednego roku.

3.12. Z chwilą zamknięcia Konta, Punkty przypisane do takiego Konta wygasają, a Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora związane z takimi Punktami.

3.13. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Organizator, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz Regulaminu, jest uprawniony, wedle wyboru, do (i) tymczasowego zawieszenia Konta danego Użytkownika, co jest równoznaczne z czasowym brakiem możliwości korzystania z Konta przez takiego Użytkownika do chwili przywrócenia przez Organizatora pełnej funkcjonalności Konta, (ii) zamknięcia Konta takiego Użytkownika (w tym także, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenia blokady dostępu do Serwisu z urządzenia, z którego korzystał Użytkownik).

3.14. Organizator zastrzega możliwość odmowy rejestracji nowego Konta przez Użytkownika, którego poprzednie Konto zostało zamknięte zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. W przypadku, w którym Organizator zablokował dostęp do serwisu z urządzenia, z którego korzystał Użytkownik, o którym mowa w ust. 3.13, Organizator może odmówić rejestracji Konta otwieranego przy użyciu takiego urządzenia.

4. PUNKTY

4.1. Użytkownicy mogą nieodpłatnie otrzymywać Punkty od Organizatora, na warunkach określonych przez Organizatora. Wykorzystywanie pełnej funkcjonalności Serwisu oraz wykorzystywanie Punktów w ramach takiej funkcjonalności jest możliwe pod warunkiem wykupienia przez Użytkownika usługi czasowego dostępu do Punktów, zgodnie z ust. 7.1..

4.2. Niezależnie od uprawnień Organizatora wynikających z ust. 3.13., Organizator jest uprawniony do anulowania wszelkich usług w tym również Punktów przypisanych do danej usługi, które zostały nabyte przez danego Użytkownika z naruszeniem niniejszego Regulaminu, zaś takiemu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora związane z anulowanymi usługami i/lub Punktami.

4.3. Punkty przypisane do Konta Użytkownika służa wyłącznie do rankingowania Użytkowników w Serwisie, nie mają wartości pieniężnej ani rzeczowej i nie podlegają wymianie na środki pieniężne ani rzeczowe. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Punkty stanowią wyłączną własność Organizatora, a ich nabycie jest równoznaczne wyłącznie z nabyciem czasowego uprawnienia do korzystania z funkcjonalności Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

5. UCZESTNICZENIE W GRACH

5.1. Uczestnicząc w danej grze dostępnej w Serwisie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z zasadami takiej gry, regułami uczestnictwa i zasadami wykorzystania Punktów jakie mogą być konieczne do wzięcia udziału w grze. Organizator umieszcza powyższe informacje dotyczące gier w Serwisie, w części poświęconej danej grze.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się do osobistego i samodzielnego uczestnictwa w grach dostępnych w Serwisie oraz do uczestniczenia w nich w sposób uczciwy, z wyłączeniem możliwości zastosowania jakichkolwiek środków, w tym technicznych (np. poprzez wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania), które mogłyby mieć wpływ na wynik danej gry. Użytkownik nie może oferować innym Użytkownikom jakichkolwiek korzyści w zamian za podjęcie przez nich określonych działań związanych z Serwisem i grami, uzgadniać przebiegu gry z innymi Użytkownikami jak również wpływać na działania innych Użytkowników w inny sposób (np. groźbą).

5.3. W przypadku Użytkowników, którym przepisy prawa umożliwiają odstąpienie od umów zawieranych poza siedzibą przedsiębiorcy - kontrahenta Użytkownika, Użytkownicy są uprawnieni do nieodpłatnego odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od jej zawarcia przez wysłanie Organizatorowi jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu pod adres: napisz e-mail. Użytkownicy mogą wykorzystywać Punkty bezpośrednio po zakupie usługi dostępu, co wyłącza możliwość odstąpienia od zakupu usługi.

5.4. Uczestnicząc w grach, Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługi oferowane przez Organizatora mają charakter rozrywkowy i zgadzają się na korzystanie z tych usług w sposób odpowiedzialny. W szczególności, Użytkownicy nie powinni spędzać nadmiernej ilości czasu korzystając z Serwisu lub zaniedbywać swoje obowiązki wskutek przesadnego korzystania z gier. Użytkownicy korzystają z Serwisu na własne ryzyko.

5.5. Zabroniona jest zmowa między Użytkownikami, polegająca m.in. na wzajemnym udostępnianiu sobie zakrytych kart, poprzez wykorzystywanie w tym celu różnego rodzaju komunikatorów (np. telefon, Skype, itp.). Zabronione jest także celowe przegrywanie punktów aby przetransferować je do przeciwnika (chip dumping). W celu przeciwdziałania występowaniu powyższych procederów, wybrane kategorie gier (np. Poker Room) są szczegółowo logowane i stale monitorowane przez Organizatora. W przypadku podejrzenia wystąpienia (lub prób podjęcia) takiego działania, bez względu na ich wynik, Organizator ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika/ów (w tym także, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenia blokady dostępu do Serwisu z urządzenia, z którego korzystał Użytkownik).

6. WYPOWIEDZI UŻYTKOWNIKÓW

6.1. Organizator może umożliwiać Użytkownikom publikowanie w Serwisie komentarzy i wymianę wiadomości pomiędzy Użytkownikami.

6.2. Każdy Użytkownik jest uprawniony do publikowania w ramach Serwisu, w tym w ramach funkcjonalności tzw. chata dostępnego w Serwisie, takich treści, które są zgodne z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi. Niedozwolone jest publikowanie treści o charakterze bezprawnym i/lub których publikacja może naruszyć dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej innych osób (w tym Organizatora).

6.3. Niedozwolone jest również w jakiejkolwiek formie publikowanie treści, które (i) wg opinii Organizatora mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na zakłócanie porządku i/lub tworzenie negatywnego wizerunku Serwisu (zaburzanie atmosfery), (ii) są wulgarne i/lub obraźliwe w stosunku do pozostałych Użytkowników i/lub Organizatora i/lub jego pracowników (obraźliwe wypowiedzi), (iii) są reklamą lub propozycją handlową odnoszącą się do wykorzystywania serwisu w celach zarobkowych (propozycje handlu), (iv) mają na celu nagabywanie innych Użytkowników w celu otrzymania punktów (proszenie o punkty).

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi publikowane lub przesyłane przez Użytkowników, a Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora w związku z treściami udostępnianymi w ramach Serwisu przez innych Użytkowników.

6.5. Organizator nie jest zobowiązany do monitorowania treści udostępnianych przez Użytkowników w ramach Serwisu. Informacje o wszelkich treściach opublikowanych lub przesłanych w ramach Serwisu przez dowolnego Użytkownika w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu należy przesyłać pod adres napisz e-mail.

7. PŁATNOŚCI

7.1. Organizator umożliwia dokonanie płatności za usługę czasowego dostępu do Punktów przy wykorzystaniu różnych internetowych systemów płatności zapewniających bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Użytkownik dokonujący zakupu usługi czasowego dostępu do Punktów wybiera dogodną formę płatności i postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi po wyborze takiej formy płatności.

7.2. Organizator może udostępniać lub wycofywać określone metody płatności, bez konieczności zmiany Regulaminu.

7.3. Punkty Użytkownika są zapisywane na Koncie takiego Użytkownika z chwilą otrzymania przez Organizatora potwierdzenia realizacji płatności należnej za usługę czasowego dostępu do Punktów.

7.4. Zakupiona usługa czasowego dostępu do Punktów, jest aktywna do chwili wykorzystania przez Użytkownika wszystkich Punktów dostępnych w zakupionej usłudze, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakupienia usługi.

7.5. Organizator zastrzega, że nabycie uprawnienia do czasowego korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu może zostać dokonane wyłącznie poprzez zakup usługi czasowego dostępu do Punktów za pośrednictwem dostępnych systemów płatności. Użytkownik nie ma możliwości zdobycia w Serwisie jakiejkolwiek nagrody umożliwiającej czasowy dostęp do Punktów lub w inny sposób umożliwiającej korzystanie z funkcjonalności Serwisu wymagającej wykorzystania Punktów przez Użytkownika.

7.6. Organizator nie odpowiada za opóźnienia bądź błędy w realizacji jakiejkolwiek płatności leżące po stronie podmiotu pośredniczącego w płatności.

7.7. Dodatkowe warunki i zasady; EULA
Podczas korzystania z usług płatniczych G2A Pay Services świadczonych przez G2A.COM Limited (zwany dalej "Dostawcą usług płatniczych G2A Pay") w celu dokonania zakupu na naszej stronie internetowej, odpowiedzialność za zakup zostanie najpierw przeniesiona do G2A.COM Limited przed jego dostarczeniem do Ciebie. G2A.COM staje się dla zakupu podmiotem zarejestrowanym. Dostawca usług płatniczych G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, z naszą pomocą, za płatności i obsługę klienta związaną z płatnościami. Warunki pomiędzy Dostawcą usług płatniczych G2A Pay a klientami korzystającymi z usług G2A Pay są regulowane przez odrębne umowy, które można znaleźć pod adresem: https://pay.g2a.com/terms-and-conditions i nie podlegają warunkom regulaminu na tej stronie internetowej.
W celu przeprowadzenia transakcji płatniczej, użytkownik tymczasowo powierza G2A.COM przedmiot transakcji, a G2A.COM bierze odpowiedzialność za produkt i za przetwarzanie transakcji.
W odniesieniu do klientów dokonujących zakupów za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych G2A Pay, (i) Polityka Prywatności Dostawcy usług płatniczych G2A Pay ma zastosowanie do wszystkich płatności i powinno się z nią zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityka zwrotów Dostawcy usług płatniczych G2A Pay ma zastosowanie do wszystkich płatności, chyba że odpowiedni dostawca wyraźnie powiadomi o tym wcześniej nabywców. Ponadto, zakup niektórych produktów może również wymagać od kupujących wyrażenia zgody na jedną lub więcej umów licencyjnych dla użytkowników końcowych ("EULA"), które mogą zawierać dodatkowe warunki ustalone przez dostawcę produktu, a nie przez nas lub Dostawcę usług płatniczych G2A Pay. Użytkownik będzie związany każdą umową EULA, na którą wyrazi zgodę.
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty, podatki lub inne koszty związane z zakupem i dostawą jego produktów, wynikające z opłat nałożonych przez relacje Użytkownika z dostawcami usług płatniczych lub ceł i podatków nałożonych przez lokalnych urzędników celnych lub inne organy regulacyjne.

W przypadku zapytań lub sporów dotyczących obsługi klienta, Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem napisz e-mail. Pytania związane z płatnościami dokonywanymi za pośrednictwem Dostawcy usług płatniczych G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.
Tam gdzie będzie to możliwe, będziemy współpracować z Tobą i/lub każdym Użytkownikiem sprzedającym swoje produkty na naszej stronie internetowej w celu rozwiązania wszelkich sporów wynikających z Twojego zakupu.

8. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Polityki Prywatności.

9. REKLAMACJE

9.1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu. Reklamacje powinny być zgłoszone drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Użytkownika wskazanego w procesie rejestracji Konta na adres napisz e-mail.

9.2. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.

9.3. Organizator zawiadamia Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres poczty elektronicznej takiego Użytkownika.

9.4. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp Organizatora do danych Użytkownika i innych informacji zebranych w ramach Konta Użytkownika dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji wniesionej przez Użytkownika.

10. WYMAGANIA TECHNICZNE

10.1. Organizator nie świadczy usług dostępu do Internetu. W celu zapewnienia dostępu do Serwisu i jego poprawnego funkcjonowania, każdy Użytkownik powinien zapewnić we własnym zakresie: (i) dostęp do sieci Internet, (ii) oprogramowanie niezbędne do przeglądania zawartości Internetu w możliwie najnowszej wersji.

10.2. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z oprogramowania lub sprzętu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność Serwisu, jego dowolnej części, na zabezpieczenia Serwisu lub takiego, jaki umożliwiałby Użytkownikowi ukrycie danych identyfikujących numer IP komputera, z którego korzysta Użytkownik (np. tzw. serwerów proxy).

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

11.1. Umieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie, które mają charakter utworu, Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do publikacji takich treści oraz udziela Organizatorowi licencji na kopiowanie takich treści, ich rozpowszechnianie oraz ich publiczną prezentację w Serwisie lub w materiałach dotyczących Serwisu. Organizator jest ponadto uprawniony do dokonywania przeróbek i adaptacji powyższych treści oraz do korzystania z ich opracowań i rozporządzania takimi opracowaniami. Użytkownicy zobowiązują się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych dotyczących powyższych treści i do publikowania ich przez Organizatora w ramach Serwisu bez konieczności wskazywania danego Użytkownika jako ich autora.

11.2. Zawartość i poszczególne elementy Serwisu, w tym znaki towarowe i inne oznaczenia wykorzystywane w ramach Serwisu, stanowią przedmiot wyłącznych praw Organizatora. Użytkownicy nie są uprawnieni do kopiowania i rozpowszechniania elementów Serwisu lub do wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób inny niż zgodne z niniejszym Regulaminem korzystanie z gier udostępnionych w Serwisie i innych funkcjonalności Serwisu. Niezależnie od postanowień ust. 3.13, w przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Użytkownik podlega odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej na zasadach wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług przez podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, niemożność nabycia usługi czasowego dostępu do Punktów w związku z awarią sieci telekomunikacyjnej, zasilania itd., działania i zaniechania osób trzecich oraz za inne zakłócenia lub utrudnienia z Serwisu niezawinione przez Organizatora, w tym za przypadki siły wyższej.

12.2. Organizator może po uprzednim zawiadomieniu Użytkowników (np. w formie informacji opublikowanej z wyprzedzeniem) zawiesić funkcjonowanie Serwisu, np. w celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania, przeglądu lub konserwacji Serwisu lub sprzętu wykorzystywanego do jego prowadzenia lub z innych uzasadnionych przyczyn..

12.3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia prawnych możliwości korzystania z Serwisu, zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego Użytkownika.

12.4. Wyłącznym źródłem praw i obowiązków Użytkownika i Organizatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

12.5. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.